نویسنده = آرزو طحان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تانسورهای NMRو NQR در آنالوگ های دارویی متیل فنیدات

دوره 10، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 11-1

آرزو طحان؛ مهیا خجندی