نویسنده = ابوالقاسم شاملی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعات محاسباتی مبتنی بر DFT بر روی پیکربندی های مولکولی داروی آزاسیتیدین

دوره 9، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 72-80

ابوالقاسم شاملی؛ سمیرا ناصری


4. مطالعه جذب داروی ضد سرطان کلرامبوسیل روی سطح گرافن به روش نظریه تابعی چگالی

دوره 8، شماره 25، بهار 1397، صفحه 73-85

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی


5. مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام

دوره 7، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 35-41

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی؛ سارا حلاجیان؛ بهروز یوسف زاده