نویسنده = سید فرامرز طیاری
تعداد مقالات: 11
2. تجزیه و تحلیل طیف های ارتعاشی پیریدین و پیریدین پرکلرات

دوره 6، شماره 17، بهار 1395، صفحه 33-44

بی بی امینه امیدوار؛ سید فرامرز طیاری


3. طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 35-42

سید فرامرز طیاری؛ محبوبه غلامحسین پور؛ سعید رضا امامیان


4. بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین

دوره 5، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 45-53

سمانه اکبری جامی؛ بی بی امینه امیدوار؛ سید فرامرز طیاری


5. تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون

دوره 4، شماره 9، بهار 1393، صفحه 19-25

محبوبه غلامحسین پور؛ سید فرامرز طیاری؛ سعید رضا امامیان


6. شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن

دوره 3، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 37-43

محبوبه غلامحسین پور؛ سید فرامرز طیاری؛ سعید رضا امامیان


8. اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-8

سید فرامرز طیاری؛ سعیده صادقی؛ احسان زاهدی


9. بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 1-8

سید فرامرز طیاری؛ سعیده صادقی؛ احسان زاهدی


10. اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 35-38

سید فرامرز طیاری؛ ریحانه رحمتیان؛ فریدون اشرفی


11. کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-16

سید فرامرز طیاری؛ منصوره زاهدی تبریزی؛ حسین عزیزی توپکانلو؛ فرناز نقوی