نویسنده = مجید محمد حسینی
تعداد مقالات: 12
8. بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 59-65

بهزاد چهکندی؛ علی محبوبی فر؛ مجید محمد حسینی


9. اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-50

مجید محمد حسینی؛ مهدی رحیمی؛ مهدی نکوئی؛ حسین علی مشایخی


11. پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 54-63

مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی؛ حمید رضا برزگر؛ مهدی رحیمی