نویسنده = عبدالرضا نکوئی
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه نظری خواص ساختاری، الکترونی، ارتعاشی و نوری همه ایزومرهای آزافولرنC58N2

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 1-14

عبدالرضا نکوئی؛ زهرا حمزوی حمزه خانی


4. مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5-اتر

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 17-24

عبدالرضا نکوئی؛ رقیه قجری


5. مطالعه نظری تشکیل بعضی کمپلکس های فلزی پروپیل-آزا-15-کرون-5 در فاز گازی

دوره 4، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-7

عبدالرضا نکوئی؛ محبوبه علیایی


6. تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات DFT و NBO

دوره 4، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 35-41

مرتضی وطن پرست؛ عبدالرضا نکوئی


7. بررسی نظری قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در بعضی مشتقات فولون

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 39-44

عبدالرضا نکوئی؛ مرتضی وطن پرست