نویسنده = محبوبه غلامحسین پور
تعداد مقالات: 3
1. طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 35-42

سید فرامرز طیاری؛ محبوبه غلامحسین پور؛ سعید رضا امامیان


2. تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون

دوره 4، شماره 9، بهار 1393، صفحه 19-25

محبوبه غلامحسین پور؛ سید فرامرز طیاری؛ سعید رضا امامیان


3. شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن

دوره 3، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 37-43

محبوبه غلامحسین پور؛ سید فرامرز طیاری؛ سعید رضا امامیان