نویسنده = حجت ثمره دلارامی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتم ها در بازهای آسیب دیده DNA

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 15-28

علی ابراهیمی؛ حجت ثمره دلارامی؛ فاطمه کاظمی


2. تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA

دوره 4، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 43-52

علی ابراهیمی؛ فاطمه کاظمی؛ حجت ثمره دلارامی؛ فاطمه پاکزاد