نویسنده = جابر جهان بین سردرودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 33-42

معصومه ایقائی؛ جابر جهان بین سردرودی؛ فرامرز مهرنژاد؛ علیرضا راستکار ابراهیم زاده