نویسنده = مژگان محمودی اول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 53-64

فاطمه دولتی؛ وحیدرضا داروگر؛ زهره دولتی؛ مژگان محمودی اول؛ فائزه جلینی