روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی سمیت برخی از مشتقات فنل ها و آنیلین ها با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان