مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت ( QSPR) جهت پیش بینی ثابت های اسیدی برخی از ترکیبات شیمیایی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و ماشین بردار پشتیبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده

مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت(QSPR) جهت پیش بینی ثابت های اسیدی برخی از ترکیبات شیمیایی با استفاده از روش رگرسیون خطی چند گانه(MLR) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) انجام شد. در ابتدا ساختار ترکیبات شیمیایی، ترسیم و گروه مناسبی از توصیف کننده‌ها محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش انتخاب مرحله‌ای برای بدست آوردن بهترین توصیف کننده‌ها که بیشترین ارتباط را با خاصیت شیمیایی ترکیبات مورد نظر داشتند استفاده گردید. سپس از مدل خطی رگرسیون خطی چند‌گانه(MLR) و مدل غیرخطی ماشین بردارشتیبان (SVM) جهت پیش بینی ثابت های اسیدی ترکیبات استفاده گردید. داده های آماری، حاکی از برتری روش SVM نسبت به روش MLR بود.

کلیدواژه‌ها