نمایه نویسندگان

آ

 • آبنیکی، میلاد استخراج فاز- جامد پخشی برای پیش تغلیظ پساب رنگی در نمونه‌‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 68-60]
 • آبنیکی، میلاد حذف وتعیین سرب (II) با استفاده از دیسک‌های نانو مغناطیسی اصلاح شده اکتادسیل سیلیکا با دی اکتیل فتالات با روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 48-42]
 • آریافرد، علیرضا بررسی نظری تشکیل پیوندهای C-C و C-N کاتالیزور شده توسط کمپلکس مس (I) [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 59-43]

ا

 • ابراهیمی، علی مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • ابراهیمی، علی مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتمها در بازهای آسیب دیده DNA [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 11-24]
 • ابراهیمی، علی مطالعه نظری تأثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لولههای تک دیواره زیگزاگ کربنی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-9]
 • ابراهیمی، علی تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]
 • ابراهیمی، علی مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتم ها در بازهای آسیب دیده DNA [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 15-28]
 • ابراهیمی، محمود بررسی ساختار مولکولی و الکترونی ترکیب جدید انتقال پروتون بر پایه 2و6-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و پیریدین–3–کربوکسامید: سنتز و محاسبه های نظریه تابعی چگال [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-10]
 • ابولی، جعفر تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه. Benth phlomis olivieri )گوش بره زرد( بوسیله کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 45-51]
 • ابولی، جعفر آنالیز روغنی اسانسی گیاه Stachys inflate Benth. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (GC/MS) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 35-42]
 • ابولی، جعفر تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه platyrachis Sclerorhachis خودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-16]
 • ابولی، جعفر آنالیز روغنی اسانسی گیاه Pimpinella aurea DC از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتو گرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 25-34]
 • ابولی، جعفر تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Johrenia platycarpa Boissخودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 37-42]
 • ابولی، جعفر جداسازی و شناسائی ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی بدست آمده با استفاده از تقطیر با آب (HD) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی HS-SPME گیاه Perovskia Abrotanoide Karel از ایران و مقایسه نتایج حاصله [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 21-34]
 • احمدی، رویا ارزیابی جذب سطحی داروی لوودوپا بر روی سطح گرافن و نانو مخروط کربنی با استفاده از تئوری تابعی چگالی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-20]
 • احمدی، رویا بررسی محاسباتی تاثیر نانو اکسید قلع بر خواص ترمودینامیکی داروی مفدرون [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 60-71]
 • احمدی، مارال انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 19-24]
 • احمدی نژاد، ندا بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 27-32]
 • اخلاقی، سید هاشم ارزیابی فعالیت آنتی‏اکسیدانی عصاره آبی و اتانولی تفاله انگور رقم عسگری با استفاده از اسپکتروسکوپی UV-Vis [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 57-72]
 • اخلاقی فیض آباد، سید هاشم ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی کما (Ferula ovina)،آنالیز اسانس توسط GC/MSو تعیین اثر ضد باکتری اسانس گل، ساقه و برگ آن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 23-35]
 • ایزدیار، محمد اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلولهای خورشیدی بر پایه رنگهای پورفیرین: مطالعه شیمی کوانتومی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 35-47]
 • ایزدیار، محمد حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 65-76]
 • ایزدی نیا، جعفر آنالیز روغنی اسانسی گیاه Tanacetum polycephalum Schultz Bip از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-73]
 • ایزدی نیا، جعفر بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 43-55]
 • ایزدی نیا، جعفر تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ وگل گیاه Ferula persica Willd.var. Persica با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 55-67]
 • ایزدی نیا، جعفر استفاده ازروشهای اسپکتروسکوپی GC و GC/MS جهت تجزیه شیمیایی روغن اسانسی گیاه از ایران. pulicaria gnaphalodes (Vent) BOISS [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 33-43]
 • اسپوکه، پخشان مطالعه اثرات پیوند هیدروژنی روی پارامترهای NQR هسته‌های 17O , 14N , 2H در ساختار بلوری سالیسیلات اکسیم با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-75]
 • اسماعیلی، علی بررسی اثرات یان –تلر در انحراف سیستم های مولکولی OX2(X=Cl,Br,I) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-31]
 • اشرف، نرجس حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 65-76]
 • اشرفی، فریدون اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-38]
 • اطیایی، ناهید طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]
 • افخمی، وجیهه بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 77-85]
 • افضلی، راهله مطالعه ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 4 و 4-دی متیل- 3-آمینو- 1-فنیل پنتان دی اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 1-5]
 • افضلی، راهله بررسی اثرگروه سیانو بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب α-سیانو استیل استون با استفاده از محاسبات AIM و NBO [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-5]
 • افضلی، راهله ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 2و2و6و6 -تترامتیل3-آمینو4-هپتن5-اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 9-13]
 • ایقائی، معصومه بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]
 • اکبری جامی، سمانه انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 19-24]
 • اکبری جامی، سمانه بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 45-53]
 • اکبر سالاری، سید علی بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 27-32]
 • امارلو، فاطمه سنتز نانوکاتالیزور مغناطیسی جدید FeNi3 / SiO2 / PPA در واکنش تتراهیدروبنزو [a] زانتن -11-ان در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 59-47]
 • امامیان، سعید رضا مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-39]
 • امامیان، سعید رضا شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 37-43]
 • امامیان، سعید رضا تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 19-25]
 • امامیان، سعید رضا طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 35-42]
 • امیدوار، بی بی امینه بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 45-53]
 • امیدوار، بی بی امینه تجزیه و تحلیل طیف های ارتعاشی پیریدین و پیریدین پرکلرات [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 33-44]
 • امیری، افسانه مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • امیری، افسانه ساخت و مطالعه اسپکتروسکپی داربست های نانوکامپوزیتی ژلاتین- کلسیم فسفات تقویت شده یونی به روش زیست تقلیدی نفوذ دوسویه [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 19-28]
 • امیری، افسانه طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]
 • امیری، افسانه مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • انارکی، حسین بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی مس )II( محلول در آب بر روی کربن فعال تولیدشده از بطری‌های PET دورریز [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 27-42]

ب

 • بابازاده، سید محسن روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی سمیت برخی از مشتقات فنل ها و آنیلین ها با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 45-54]
 • بابازاده، محسن روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • باقری قمی، آذر تشکیل کمپلکس داکسی سایکلین-پالادیم : تعیین پارامترهای ترمودینامیکی به کمک برنامهKINFIT و تعیین مقدار دارو [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 67-75]
 • باوفا، صادقعلی مطالعه شیمی کوانتومی پیوند هیدروژنی دیمرهای NH2NW(W=O, S, Se) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 69-85]
 • بحری، فرزانه السادات بررسی قدرت پیوند هیدروژنی، مطالعات کنفورمری و تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی در مولکول 3- اگزو- 3-فنیل-پروپیونیک اسید متیل استر [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 29-34]
 • بخشیان، حسین بخشیان استفاده ازروشهای اسپکتروسکوپی GC و GC/MS جهت تجزیه شیمیایی روغن اسانسی گیاه از ایران. pulicaria gnaphalodes (Vent) BOISS [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 33-43]
 • برزگر، حمید رضا پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • برقی، مریم بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 53-66]
 • بیرم آبادی، صفرعلی مطالعه ی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[2,1-a]پیریمیدین: بهینه سازی ساختار، مکانیسم و طیف سنجی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 26-12]
 • برنجی، علی رضا مقایسه ساختارها، فرکانس‌های ارتعاشی و ثابت های تشکیل کمپلکس‌های بیس(4-آمینو-3-پنتن-2-اوناتو) مس(II) و نیکل(II) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 13-20]
 • بزی، صوفیا مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • بلالی، ابراهیم بررسی داروی ضد سرطان جمسیتابین روی سطح نانو لوله بور نیترید بر اساس خواص الکترونی، انرژی جذب، رزونانس مغناطیس هسته، رزونانس چهار قطبی هسته ای و دانسیته حالت [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 29-40]
 • بلالی، ابراهیم مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 35-41]
 • بلالی، ابراهیم مطالعه جذب داروی ضد سرطان کلرامبوسیل روی سطح گرافن به روش نظریه تابعی چگالی [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-85]
 • بلوری، الهام مقایسه قدرت پیوند پیوند O-Al کمپلکس های آلومینیوم تری فلئورواستیل استونات و آلومینیوم استیل استونات، به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) و اوربیتال طبیعی پیوند (NBO) [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-6]
 • بهرامی نسب، سکینه مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت جهت پیش بینی نیمه عمر بی فنیل های پلی کلرینه با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 63-49]

پ

 • پاشازانوسی، محمد باقر اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]
 • پاشازانوسی، محمد باقر ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]
 • پاشازانوسی، محمد باقر حذف یونهای فلزی از پساب با استفاده از برگ درخت پرتقال با تکنیک طیف سنج جذب اتمی )مطالعه موردی: شهرستان نوشهر( [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-26]
 • پاشازانوسی، محمد باقر تعیین یونهای فلزی سرب، روی، جیوه، کادمیوم و باریم در موی سرانسان با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 43-48]
 • پاشازانوسی، محمد باقر تاثیر مراحل شستشو و جوهر زدایی بر یون های فلزی موجود در دستمال کاغذی با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 17-24]
 • پاشازانوسی، محمد باقر شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست کاج الداریکا با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی(MS/GC) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 35-44]
 • پاشا زانوسی، محمدباقر شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی برگ چنار و کاج الداریکا دست کاشت با استفاده ازفنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی( GC/MS) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 36-27]
 • پاکزاد، فاطمه تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]
 • پیروزی، فاطمه مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • پویا، مهناز انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 19-24]
 • پودینه، محمود بررسی شیمی کوآنتومی پیوند ‌های هیدروژنی جور هسته OH∙∙∙Oوناجور هسته NH∙∙∙O در کمپلکس هایNH2 NO-H2Oوتاثیر آبپوشی بر انتقال پروتون [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 39-44]

ت

 • تاجدینی، نیلوفر پیش تغلیظ آملودیپین درنمونه های بیولوژیکی توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان و اندازه گیری توسط طیف سنجی مرئی-فرابنفش [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-33]
 • ترابی، پرویز مطالعه جذب کلروفرم روی B12N12 فولورن به روش DFT [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-43]
 • توکلی هفشجانی، خدیجه مقایسه پارامترهای NBO جذب گاز NO روی کربن نانوتیوب و گالیم داپت شده آن با استفاده از روش DFT [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 21-26]
 • توکلی هفشجانی، خدیجه مطالعه اثر گیاه بومادران بر روی هلیکوباکترپیلوری باکمک روش شبیه سازی داکینگ ملکولی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-54]
 • توکلی هفشجانی، خدیجه شبیه سازی برهمکنش آنزیم فومارات ردوکتاز با نیزاتیدین و مقایسه آن با اثر مهارکنندگی تعدادی از ترکیبات گیاه بومادران برای بالا بردن اثر مترانیدازول بر روی Helicobacter pylori در Insilico [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 13-22]

ث

 • ثابت سروستانی، حسین حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 65-76]
 • ثمره دلارامی، حجت تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]
 • ثمره دلارامی، حجت مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتم ها در بازهای آسیب دیده DNA [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 15-28]

ج

 • جامی الاحمدی، مینا مقایسه ساختارها، فرکانس‌های ارتعاشی و ثابت های تشکیل کمپلکس‌های بیس(4-آمینو-3-پنتن-2-اوناتو) مس(II) و نیکل(II) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 13-20]
 • جامی الاحمدی، مینا سنتز، ساختار و انتساب های ارتعاشی کمپلکس بیس(3-آمینو- 1- فنیل-2-بوتن-1-اوناتو) نیکل(II) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 1-15]
 • جلالی سروستانی، محمدرضا ارزیابی جذب سطحی داروی لوودوپا بر روی سطح گرافن و نانو مخروط کربنی با استفاده از تئوری تابعی چگالی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-20]
 • جلالی سروستانی، محمدرضا مطالعه ترمودینامیکی جذب سطحی کوتیاپین بر روی سطح فولرن (C20) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-12]
 • جلالی سروستانی، محمدرضا بررسی محاسباتی برهمکنش تترانیتروکاربازول با نانو قفس بورنیترید (B12N12) [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 11-1]
 • جلینی، فائزه بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 53-64]
 • جمعیتی، مجتبی رشد و مشخصه‌یابی لایه‌های نازک CZTS جهت بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی نانوساختار [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 65-57]
 • جنیدی، شیما مطالعه نظری بر روی سه فرم توتومری داروی لنالیدوماید با روش تئوری تابعی چگال [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 23-31]
 • جهان بین سردرودی، جابر بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]

چ

 • چهکندی، بهزاد بررسی مقایسه‌ای پیوند هیدروژنی و خواص ترمودینامیکی کنفیگوراسیون‌های مختلف جفت بازهای A-T درفاز آب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-52]
 • چهکندی، بهزاد جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • چهکندی، بهزاد مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-39]
 • چهکندی، بهزاد بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 59-65]
 • چهکندی، بهزاد مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-10]
 • چهکندی، بهزاد روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • چهکندی، بهزاد بررسی توتومریزاسیون (C-O) یکی از مشتقات فلوسیتوزین با استفاده از روش DFT [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 43-55]
 • چهکندی، بهزاد مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی قطبیت حلال با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک‌کوانتومی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • چهکندی، بهزاد تحلیل و بررسی کنفورماسیونی دی‌پپتید محافظت شده For-L-Ser-L-Ala-NH2 با استفاده از محاسبات کوانتومی: مطالعه‌ای به روش DFT [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 17-29]
 • چهکندی، بهزاد بررسی تئوری توتومریزاسیون 3-Amino-1H-1,2,4-Triazol-5(4H)-One با استفاده از محاسبات کوانتومی به روش DFT [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 57-68]
 • چهکندی، بهزاد مطالعه تئوری سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون اتمسفری اسنافتیلن آغاز شده با رادیکال هیدروکسیل: مسیر ربایش هیدروژن [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 11-1]
 • چهکندی، محمد سنتز، شناسایی و بررسی نظری ساختار مولکولی و الکترونی ترکیب جدید انتقال پروتون دارای 5و 6 پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و پیریدین– 5–کربوکسامید: محاسبه های نظریه تابعی چگال [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 25-34]
 • چهکندی، محمد مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-10]
 • چهکندی، محمد بررسی نظری انتقال های بار و اندرکنش های غیرکووالانسی درکمپلکس انتقال پروتون کبالت (II) با لیگاندهای مخلوط [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-9]
 • چهکندی، محمد بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های نیکل، آهن و منگنز: محاسبه طیف سنجی مرئی-فرابنفش و اوربیتال های مولکولی مرزی به روش نظریه تابعی چگال [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • چهکندی، محمد بررسی ساختار مولکولی و الکترونی ترکیب جدید انتقال پروتون بر پایه 2و6-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و پیریدین–3–کربوکسامید: سنتز و محاسبه های نظریه تابعی چگال [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-10]
 • چهکندی، محمد بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های جدید مس با لیگاندهای سه پایه ای-چهار دندانه آمینی: به روش نظریه ی تابعی چگالی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-15]

ح

 • حاجیان، زینب بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات آلفا-هالوژنه3،5- هپتان‌دی‌اُن؛ با استفاده از مطالعات نظری تابعی چگالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 21-26]
 • حافظی، فروغ مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • حبیبی خراسانی، مصطفی مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • حبیبی نوده، آمنه آنالیز روغنی اسانسی گیاه Tanacetum polycephalum Schultz Bip از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-73]
 • حجازی، سید مومن اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]
 • حجازی، سید مومن ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]
 • حیدری، نصرت مطالعه NMR هسته‌های 13C و 1H بتا- پروپیو، گاما- بوتیرو، دلتا- ولارو و اپسیلون- کاپرو لاکتون‌ها توسط نظریه تابع چگال [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 27-35]
 • حسنی، سمیه محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 14-18]
 • حسینی، سیداصغر جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Prangos latiloba Korov.به روش طیف سنجی جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 56-49]
 • حسینی، سید جواد تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه platyrachis Sclerorhachis خودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-16]
 • حسینی، سید جواد تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Johrenia platycarpa Boissخودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 37-42]
 • حسینی، سید جواد مطالعه نظری توتومری در2-آمینو-7 H– پورین- 6- تیول با استفاده از تئوری تابعی چگال [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 41-52]
 • حسینی، سید جواد بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 43-55]
 • حسینی، فرزانه مطالعه جذب کلروفرم روی B12N12 فولورن به روش DFT [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-43]
 • حسن زاده، زهرا طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]
 • حسین نژاد، فاطمه مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • حکیمی تبار، مهنوش ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 2و2و6و6 -تترامتیل3-آمینو4-هپتن5-اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 9-13]
 • حلاجیان، سارا مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 35-41]
 • حمزوی حمزه خانی، زهرا مطالعه نظری خواص ساختاری، الکترونی، ارتعاشی و نوری همه ایزومرهای آزافولرنC58N2 [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 1-14]

خ

 • خادم لاهیجی، فاطمه بررسی مجدد مکانیسم استیلینک آمینN -اکساید کاتالیست شده با کاربن‌های طلا (I) از دیدگاه DFT [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 41-30]
 • خاشی، مریم نوآرایی دیمروث: ارزیابی طیفی و خصوصیات نظری دو ایزومر از پیرولو تری آزولو پیریمیدین [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-9]
 • خاشی، مریم مطالعه ی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[2,1-a]پیریمیدین: بهینه سازی ساختار، مکانیسم و طیف سنجی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 26-12]
 • خجندی، مهیا مقایسه تانسورهای NMR - NQR و واکنش پذیری شیمیایی آنالوگ های میرتازاپین و نورمیرتازاپین با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 19-26]
 • خجندی، مهیا بررسی تانسورهای NMRو NQR در آنالوگ های دارویی متیل فنیدات [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 11-1]
 • خیرمند، مهدی مطالعه پیوندهای بین اتمی در ساختارهای مزدوج نیتروژن و بور نانوگرافنی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 7-18]
 • خسروی، ایمان محاسبه ثابت سرعت گرمایی برای فاز گازی واکنش: CH3O2+O3 → CH3O+2O2 [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 53-84]
 • خلیل زاده، محمد علی اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]
 • خلیل زاده، محمد علی ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]

د

 • داروگر، وحیدرضا بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 53-64]
 • داروگر، وحیدرضا تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر-بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی و نتایج طیف سنجی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 27-34]
 • داروگر، وحیدرضا بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 77-85]
 • داروگر، وحیدرضا مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا-تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی چگالی و طیف سنجی ارتعاشی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-71]
 • داروگر، وحیدرضا بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 31-44]
 • دایمی کبیری، لیلا استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی بوسیله نانولوله کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش درنمونه های بیولوژیکی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 45-56]
 • داودنیا، ابوالقاسم مطالعه ی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[2,1-a]پیریمیدین: بهینه سازی ساختار، مکانیسم و طیف سنجی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 26-12]
 • دلفانیان، سیروس اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]
 • دنیاگر واجد، شقایق استخراج فاز جامد مقادیر ناچیزسیپروفلوکساسین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونهای بیولوژیکی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 39-48]
 • دولتی، زهره بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 53-64]
 • دولتی، زهره بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 77-85]
 • دولتی، فاطمه بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 53-64]
 • دولتی، فاطمه بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 77-85]

ذ

 • ذاکر عباسعلی، نرگس مطالعات DFT و NBO روی پیوند هیدروژنی درون مولکولی بعضی ترکیبات ایمیدی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 15-18]

ر

 • راحمی، هدایت مطالعه NMR هسته‌های 13C و 1H بتا- پروپیو، گاما- بوتیرو، دلتا- ولارو و اپسیلون- کاپرو لاکتون‌ها توسط نظریه تابع چگال [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 27-35]
 • راستکار ابراهیم زاده، علیرضا بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]
 • رحیمی، مهدی وابستگی ثابت‌های‌ تشکیل کمپلکس‌ کادمیم(II)-4- (2- پیریدیل آزو)- رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-68]
 • رحیمی، مهدی اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • رحیمی، مهدی جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • رحیمی، مهدی پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • رحیمی، هدایت مطالعه اثرات پیوند هیدروژنی روی پارامترهای NQR هسته‌های 17O , 14N , 2H در ساختار بلوری سالیسیلات اکسیم با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-75]
 • رحمانی، ضحی بررسی تئوری برهمکنش های  بین بخش های حلقوی بعضی از داروها با نوکلئیک اسیدهای گوانین و آدنین: روش DFT، آنالیز AIM و محاسبات NBO [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 33-51]
 • رحمتیان، ریحانه اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-38]
 • رستاقی چالکی، مرضیه بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استو استات [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 33-38]
 • رسولی، داوود ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]
 • رضایی، پروانه تعیین کمی و کیفی ترکیبات شیمیائی روغن اسانسی حاصل از اندامهای هوائی گیاه آویشن به روش تقطیر با آب همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (MS/GC) و بررسی جامع فیتوشیمیائی عصاره ی آن [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 45-59]
 • رضوی، ملیحه سادات بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترا[2و3-b] تیوفن-5و10-دی اون [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-20]
 • رفعت، رامین بررسی نظری ترکیب 2-سلنوفرمیل3-تیوکسو پروپیونالدهید (STP) در حالات برانگیخته یکتایی و سه‌تایی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 17-35]
 • رمضانی ثانی، ساریه طیف های اپتوالکترونیکی و ترموالکتریکی ترکیب DyMnO3 با استفاده از نظریه تابعی چگال(DFT) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-34]
 • رمضانی ثانی، ساریه بررسی طیف های اپتوالکترونیکی تتراگونال ایتریوم وانادت YVO4 و اثر Gd بر آن [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 23-32]
 • رهنمای علی آباد، حسین اصغر طیف های اپتوالکترونیکی و ترموالکتریکی ترکیب DyMnO3 با استفاده از نظریه تابعی چگال(DFT) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-34]
 • رهنمای علی آباد، حسین اصغر بررسی طیف های اپتوالکترونیکی تتراگونال ایتریوم وانادت YVO4 و اثر Gd بر آن [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 23-32]
 • رویا نیکمرام، فرخ بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-48]
 • روحی، حسین بررسی شیمی کوآنتومی پیوند ‌های هیدروژنی جور هسته OH∙∙∙Oوناجور هسته NH∙∙∙O در کمپلکس هایNH2 NO-H2Oوتاثیر آبپوشی بر انتقال پروتون [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 39-44]
 • رئیسی سرتیشنیزی، فاطمه مطالعه اثر گیاه بومادران بر روی هلیکوباکترپیلوری باکمک روش شبیه سازی داکینگ ملکولی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-54]

ز

 • زارع یوسفخانی، هادی بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 31-44]
 • زاهدی، احسان بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-8]
 • زاهدی، احسان اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-8]
 • زاهدی، احسان مطالعه تئوری ماهیت جذب فرمالدهید بر روی هتروفولرن C58BN با استفاده از تئوری تابعی چگالی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 23-12]
 • زاهدی، احسان مطالعه تئوری سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون اتمسفری اسنافتیلن آغاز شده با رادیکال هیدروکسیل: مسیر ربایش هیدروژن [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 11-1]
 • زاهدی، سعید جداسازی و شناسائی ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی بدست آمده با استفاده از تقطیر با آب (HD) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی HS-SPME گیاه Perovskia Abrotanoide Karel از ایران و مقایسه نتایج حاصله [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 21-34]
 • زاهدی تبریزی، منصوره کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • زاهدی تبریزی، منصوره کارآیی روش های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی تروپولون [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 51-57]
 • زاهدی تبریزی، منصوره مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-17]
 • زاهدی تبریزی، منصوره بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب مونو هیدروکسی نفتازارین با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 9-14]
 • زاهدی تبریزی، منصوره محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 14-18]
 • زاهدی تبریزی، منصوره بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترا[2و3-b] تیوفن-5و10-دی اون [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-20]
 • زاهدی تبریزی، منصوره بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 53-66]
 • زردوست، محمد رضا مطالعه و بررسی سینتیک و مکانیسم واکنش یک نانو سوئیچ حساس به نور [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 37-41]
 • زرکوب، فاطمه بررسی نظری تشکیل پیوندهای C-C و C-N کاتالیزور شده توسط کمپلکس مس (I) [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 59-43]
 • زینلی، سجاد بررسی اثر لیتیم، سدیم و پتاسیم بر جذب هیدروژن توسط نانولوله های کربنی به روش مکانیک کوانتمی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 41-46]

ژ

 • ژیانی، راحله شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دانه سویا (Glycin max) از طریق GC-MS و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی آن با روش DPPH [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 15-20]
 • ژیانی، راحله بررسی تئوری مولکول فنانترن و مشتقات آن [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-47]
 • ژیانی، راحله سنتز نانوکاتالیزور مغناطیسی جدید FeNi3 / SiO2 / PPA در واکنش تتراهیدروبنزو [a] زانتن -11-ان در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 59-47]

س

 • سالاری، علی اکبر بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • سالمی، سیروس بررسی قدرت پیوند هیدروژنی، مطالعات کنفورمری و تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی در مولکول 3- اگزو- 3-فنیل-پروپیونیک اسید متیل استر [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 29-34]
 • سبز علیوند، سها جذب ملفالان بر روی سطح گرافن و گرافن آلاییده با سیلیس، آلومینیوم و فسفر از طریق مطالعه تئوری تابعی چگال [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 29-38]
 • سلطانی راد، محمد نوید مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • سلمانی، فرهاد بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 43-55]
 • سلیمانی اصل، زهرا بررسی داروی ضد سرطان جمسیتابین روی سطح نانو لوله بور نیترید بر اساس خواص الکترونی، انرژی جذب، رزونانس مغناطیس هسته، رزونانس چهار قطبی هسته ای و دانسیته حالت [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 29-40]
 • سلیمانپور، سعیده ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]
 • سیمین قد، معصومه بررسی محاسباتی تاثیر نانو اکسید قلع بر خواص ترمودینامیکی داروی مفدرون [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 60-71]

ش

 • شاملی، ابوالقاسم بررسی داروی ضد سرطان جمسیتابین روی سطح نانو لوله بور نیترید بر اساس خواص الکترونی، انرژی جذب، رزونانس مغناطیس هسته، رزونانس چهار قطبی هسته ای و دانسیته حالت [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 29-40]
 • شاملی، ابوالقاسم مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 35-41]
 • شاملی، ابوالقاسم جذب ملفالان بر روی سطح گرافن و گرافن آلاییده با سیلیس، آلومینیوم و فسفر از طریق مطالعه تئوری تابعی چگال [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 29-38]
 • شاملی، ابوالقاسم مطالعه جذب داروی ضد سرطان کلرامبوسیل روی سطح گرافن به روش نظریه تابعی چگالی [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-85]
 • شاملی، ابوالقاسم مطالعه نظری بر روی سه فرم توتومری داروی لنالیدوماید با روش تئوری تابعی چگال [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 23-31]
 • شاملی، ابوالقاسم مطالعات محاسباتی مبتنی بر DFT بر روی پیکربندی های مولکولی داروی آزاسیتیدین [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 72-80]
 • شاه منصوری، نسیم بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب مونو هیدروکسی نفتازارین با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 9-14]
 • شاه ولایتی، اشرف سادات بررسی محاسباتی تاثیر نانو اکسید قلع بر خواص ترمودینامیکی داروی مفدرون [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 60-71]
 • شجاعی، محمد حسین مروری بر سنجش مایکوتوکسین ها در محصولات غذایی به کمک اسپکترسکوپی مادون قرمز و کمومتریکس [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 42-24]
 • شیرودی، ابوالفضل مطالعه تئوری سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون اتمسفری اسنافتیلن آغاز شده با رادیکال هیدروکسیل: مسیر ربایش هیدروژن [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 11-1]
 • ششمانی، شبنم بررسی محاسباتی تاثیر نانو اکسید قلع بر خواص ترمودینامیکی داروی مفدرون [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 60-71]
 • شعبانی، محسن محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+ [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-28]
 • شعبانی، محسن استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز مس ( (IIدر پسابهای صنعتی اسلام شهر بوسیله وسیله نانو لوله‌های کربنی عامل دار شده کربوکسیله و اندازه گیری آن با طیف سنجی اتمی شعله ای [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 73-86]
 • شفیع، کیوان محاسبه ثابت سرعت گرمایی برای فاز گازی واکنش: CH3O2+O3 → CH3O+2O2 [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 53-84]
 • شمس، فاطمه مطالعه ارتباط کمی ساختار – فعالیت جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از ترکیبات پیریدین در درمان سرطان پوست با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 49-65]
 • شمسیان، مبارکه مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-39]
 • شهنما، مهدیه بررسی ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در اسانس گیاه Parthenium L. Tanacetum از منطقه ی کنگ استان خراسان رضوی به روش تقطیر با آب و با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-51]

ص

 • صابری، الهه مطالعه اثر گیاه بومادران بر روی هلیکوباکترپیلوری باکمک روش شبیه سازی داکینگ ملکولی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-54]
 • صاحب الزمانی، هاجر بررسی پایداری کنفرماسیون ترکیب 2- متیل-پیریمیدین-4-ال با استفاده از مطالعات شیمی کوانتومی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 87-99]
 • صادقی، سعیده بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-8]
 • صادقی، سعیده اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-8]
 • صادقی، فرزاد تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه. Benth phlomis olivieri )گوش بره زرد( بوسیله کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 45-51]
 • صادقی، فرزاد آنالیز روغنی اسانسی گیاه Stachys inflate Benth. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (GC/MS) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 35-42]
 • صادقی گوغری، مطهره تاثیر جایگزینی آنیون پای‌والات بر خواص الکترونی کمپلکس‌های میزبان حلقوی کروم با استفاده از مدل سازی مولکولی [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 29-12]
 • صداقتیان، آمنه مطالعه ساختار کمپلکس بیس تری فلوئورو استیل استونات مس) II ( با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 31-38]
 • صنعتی، نسرین مطالعات نظری روی اثر جانشینی هالوژن در موقعیت آلفای ترکیب1و1و1-تری‌فلورو-5و5-دی-متیل-2و4-هگزان‌دی‌اُن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 45-51]

ط

 • طیاری، سیدفرامرز اثر افزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر خواص طیفی حلقه کیلیتی در B-دی کتونها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 43-52]
 • طیاری، سید فرامرز کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • طیاری، سید فرامرز بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-8]
 • طیاری، سید فرامرز اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-8]
 • طیاری، سید فرامرز مطالعه ساختار کمپلکس بیس تری فلوئورو استیل استونات مس) II ( با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 31-38]
 • طیاری، سید فرامرز شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 37-43]
 • طیاری، سید فرامرز اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-38]
 • طیاری، سید فرامرز تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 19-25]
 • طیاری، سید فرامرز بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 45-53]
 • طیاری، سید فرامرز طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 35-42]
 • طیاری، سید فرامرز تجزیه و تحلیل طیف های ارتعاشی پیریدین و پیریدین پرکلرات [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 33-44]
 • طیاری، سید فرامرز مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا-تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی چگالی و طیف سنجی ارتعاشی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-71]
 • طالبی، مریم مطالعه تئوری سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون اتمسفری اسنافتیلن آغاز شده با رادیکال هیدروکسیل: مسیر ربایش هیدروژن [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 11-1]
 • طالبی طاری، مصطفی بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • طاهری، سیدعباس مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت جهت پیش بینی نیمه عمر بی فنیل های پلی کلرینه با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 63-49]
 • طاهری، سید عباس مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت ( QSPR) جهت پیش بینی ثابت های اسیدی برخی از ترکیبات شیمیایی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و ماشین بردار پشتیبان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 86-69]
 • طاهری، سید عباس پیش بینی شاخص بازداری ترکیبات تشکیل دهنده‌ی گیاه Ammoides Atlantica با استفاده از روش مطالعه ارتباط کمی ساختار- بازداری (QSRR) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 48-37]
 • طحان، آرزو بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • طحان، آرزو بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 27-32]
 • طحان، آرزو مطالعه اثرات مستقیم و غیر مستقیم حلال بر روی طیف NMR آرام بخش مدازپام با استفاده از روش های DFT و آنالیز NBO [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 11-14]
 • طحان، آرزو بررسی اثرات حلال و استخلاف بر روی پوشیدگی شیمیایی NMR توهم زای مسکالین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 35-43]
 • طحان، آرزو بررسی تئوری اثرات ایزومریسم بر روی انرژی تشکیل پیوند و تانسورهای NMR دی پپتیدهای حاصل از متیونین و آسپاراژین [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 21-32]
 • طحان، آرزو مقایسه تانسورهای NMR - NQR و واکنش پذیری شیمیایی آنالوگ های میرتازاپین و نورمیرتازاپین با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 19-26]
 • طحان، آرزو بررسی تانسورهای NMRو NQR در آنالوگ های دارویی متیل فنیدات [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 11-1]

ع

 • عابدی، مهدیه کارآیی روش های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی تروپولون [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 51-57]
 • عاجلو، داود بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-61]
 • عاجلو، داود بررسی رفتار سویچ قابل برگشت در سیم مولکولی 4-(6-(4-کلروفنیل)-4-فنیل-1و3-دی‌آزا-بای_سیکلو]0.1.3[هگز-3-ان-2-ایل)-2-نیتروفنول: یک مطالعه DFT [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-67]
 • عبدالرضا، نکوئی مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • عبدالرضا، نکوئی بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات آلفا-هالوژنه3،5- هپتان‌دی‌اُن؛ با استفاده از مطالعات نظری تابعی چگالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 21-26]
 • عبدالرضا، نکوئی مطالعات DFT و NBO روی پیوند هیدروژنی درون مولکولی بعضی ترکیبات ایمیدی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 15-18]
 • عبدالرضا، نکوئی اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دیکتونها به کمک نظریه تابعی چگال - (DFT) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-34]
 • عرب، ملیحه مطالعه تئوری ماهیت جذب فرمالدهید بر روی هتروفولرن C58BN با استفاده از تئوری تابعی چگالی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 23-12]
 • عزیزی توپکانلو، حسین کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • عزیزی توپکانلو، حسین بررسی رفتار واکنش مخلوط نانوترمیت Al/NiO با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 57-77]
 • عزیزی توپکانلو، حسین شبیه سازی دینامیک مولکولی ترکیب پرانرژی بین فلزی آلومنیوم/نیکل [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-15]
 • عزیزی توپکانلو، حسین بررسی پیوند هیدروژنی بین آنیون و کاتیون در مایع یونی اتیل متیل ایمیدازولیوم بیس (تری فلورو متیل سولفونیل) آمید با استفاده از نظریه تابعی چگال (DFT) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-18]
 • عزیزی توپکانلو، حسین بررسی تئوری برهمکنش های  بین بخش های حلقوی بعضی از داروها با نوکلئیک اسیدهای گوانین و آدنین: روش DFT، آنالیز AIM و محاسبات NBO [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 33-51]
 • عزیزی نژاد، فربیرز استخراج فاز جامد مقادیر ناچیزسیپروفلوکساسین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونهای بیولوژیکی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 39-48]
 • عشقی، حسین تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر-بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی و نتایج طیف سنجی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 27-34]
 • علیایی، محبوبه مطالعه نظری تشکیل بعضی کمپلکس های فلزی پروپیل-آزا-15-کرون-5 در فاز گازی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-7]
 • علی پور، مجتبی کاربرد نظریه تابعی اطلاعات برای توصیف انرﮊی یونیزاسیون و قطبش پذیری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-10]
 • علی عسگری، صفا بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استو استات [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 33-38]
 • علی عسگری، صفا تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه. Benth phlomis olivieri )گوش بره زرد( بوسیله کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 45-51]
 • علی عسگری، صفا آنالیز روغنی اسانسی گیاه Stachys inflate Benth. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (GC/MS) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 35-42]
 • علی محمدی، فاطمه مطالعه اثرات مستقیم و غیر مستقیم حلال بر روی طیف NMR آرام بخش مدازپام با استفاده از روش های DFT و آنالیز NBO [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 11-14]
 • عمرانی، پریسا مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-17]

غ

 • غیثی، فاطمه بررسی علت از بین رفتن خاصیت نوکلئوفیلی اتم نیتروژن در برخی از مشتقات دارویی ایساتین با بهره گیری از مطالعات DFT و NBO [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-12]
 • غلامحسین پور، محبوبه شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 37-43]
 • غلامحسین پور، محبوبه تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 19-25]
 • غلامحسین پور، محبوبه طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 35-42]

ف

 • فتح الهی، منوچهر شبیه سازی دینامیک مولکولی ترکیب پرانرژی بین فلزی آلومنیوم/نیکل [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-15]
 • فراهتی، راضیه مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-17]
 • فریدون پور، پریسا مطالعه پیوندهای بین اتمی در ساختارهای مزدوج نیتروژن و بور نانوگرافنی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 7-18]
 • فرهادیار، نازنین استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی بوسیله نانولوله کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش درنمونه های بیولوژیکی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 45-56]
 • فضایلی، رضا بررسی اثرات یان –تلر در انحراف سیستم های مولکولی OX2(X=Cl,Br,I) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-31]
 • فلکی، مهدیه تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه platyrachis Sclerorhachis خودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-16]
 • فلکی، مهدیه تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Johrenia platycarpa Boissخودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 37-42]

ق

 • قالیشورانی، فرزانه سادات محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+ [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-28]
 • قجری، رقیه مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5-اتر [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 17-24]
 • قلی زاده، مصطفی حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 65-76]
 • قل قاسمی، مرجان بررسی داروی ضد سرطان جمسیتابین روی سطح نانو لوله بور نیترید بر اساس خواص الکترونی، انرژی جذب، رزونانس مغناطیس هسته، رزونانس چهار قطبی هسته ای و دانسیته حالت [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 29-40]
 • قمی، مهناز حذف وتعیین سرب (II) با استفاده از دیسک‌های نانو مغناطیسی اصلاح شده اکتادسیل سیلیکا با دی اکتیل فتالات با روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 48-42]

ک

 • کاظمی، فاطمه تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]
 • کاظمی، فاطمه مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتم ها در بازهای آسیب دیده DNA [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 15-28]
 • کاظمی باباحیدری، علی شبیه سازی برهمکنش آنزیم فومارات ردوکتاز با نیزاتیدین و مقایسه آن با اثر مهارکنندگی تعدادی از ترکیبات گیاه بومادران برای بالا بردن اثر مترانیدازول بر روی Helicobacter pylori در Insilico [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 13-22]
 • کاظمی بابا حیدری، علی مقایسه پارامترهای NBO جذب گاز NO روی کربن نانوتیوب و گالیم داپت شده آن با استفاده از روش DFT [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 21-26]
 • کیانی، حمزه بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-61]
 • کیانی، حمزه بررسی رفتار سویچ قابل برگشت در سیم مولکولی 4-(6-(4-کلروفنیل)-4-فنیل-1و3-دی‌آزا-بای_سیکلو]0.1.3[هگز-3-ان-2-ایل)-2-نیتروفنول: یک مطالعه DFT [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-67]
 • کتابی، سپیده تعیین انرژی آزاد انحلال نوکلئوبازهای پیریمیدینی و پورینی به روش شبیه سازی مولکولی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 53-58]
 • کتابی، سپیده شبیه سازی نانو لوله های کربنی و سیلیکونی در محلول [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]
 • کتابی، سپیده بررسی اثر لیتیم، سدیم و پتاسیم بر جذب هیدروژن توسط نانولوله های کربنی به روش مکانیک کوانتمی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 41-46]
 • کتابی، سپیده بررسی پایداری برخی کمپلکسهای فلزی گلوتامات به روش شبیه سازی مونت کارلو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 49-53]
 • کردی پیکانی، مریم بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-48]
 • کریمی، پوریا مطالعه نظری تأثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لولههای تک دیواره زیگزاگ کربنی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-9]
 • کرمیار، علی مطالعه NMR هسته‌های 13C و 1H بتا- پروپیو، گاما- بوتیرو، دلتا- ولارو و اپسیلون- کاپرو لاکتون‌ها توسط نظریه تابع چگال [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 27-35]
 • کرمی اسبو، روح الله مروری بر سنجش مایکوتوکسین ها در محصولات غذایی به کمک اسپکترسکوپی مادون قرمز و کمومتریکس [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 42-24]
 • کنعانی، ایوب بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-61]
 • کنعانی، ایوب بررسی رفتار سویچ قابل برگشت در سیم مولکولی 4-(6-(4-کلروفنیل)-4-فنیل-1و3-دی‌آزا-بای_سیکلو]0.1.3[هگز-3-ان-2-ایل)-2-نیتروفنول: یک مطالعه DFT [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-67]
 • کیهانیان، معصومه بررسی علت از بین رفتن خاصیت نوکلئوفیلی اتم نیتروژن در برخی از مشتقات دارویی ایساتین با بهره گیری از مطالعات DFT و NBO [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-12]
 • کوچک زاده، غزاله مروری بر اثرات یان- تلر (یان- تلر، رنر- تلر و شبه یان- تلر): منشا اصلی ناپایداری و شکست تقارن سیستم‌های مولکولی [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 7-26]

گ

 • گندمی، فرزاد بررسی ساختار و قدرت پیوند فلز-لیگاندکمپلکس بیس(α-سیانودی بنزوییل متانوات) مس (II) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 29-34]

ل

 • لشکری، کبری طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]

م

 • متولی، نفیسه اثرافزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر پارامترهای ساختاری حلقه کلیتی در β-دی کتونها [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 15-20]
 • متولی، نفیسه اثر افزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر خواص طیفی حلقه کیلیتی در B-دی کتونها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 43-52]
 • متولی زاده کاخکی، علیرضا سنتز نانوکاتالیزور مغناطیسی جدید FeNi3 / SiO2 / PPA در واکنش تتراهیدروبنزو [a] زانتن -11-ان در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 59-47]
 • میثمی، محمد رضا بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های جدید مس با لیگاندهای سه پایه ای-چهار دندانه آمینی: به روش نظریه ی تابعی چگالی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-15]
 • محبوبی فر، علی بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 59-65]
 • محدثی زرندی، علیرضا مطالعه ارتباط کمی فعالیت- ساختار مشتقات جدید بی فنیل به‌عنوان لیگاندهای گیرنده کانابینوئید نوع دو (CB2) با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک کوانتومی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 57-65]
 • محسن صرافی، امیر حسین مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • محمدی، مرضیه مطالعه نظری تأثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لولههای تک دیواره زیگزاگ کربنی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-9]
 • محمدی، نجمه مطالعه ارتباط کمی فعالیت- ساختار مشتقات جدید بی فنیل به‌عنوان لیگاندهای گیرنده کانابینوئید نوع دو (CB2) با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک کوانتومی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 57-65]
 • محمدآبادی، رضوان تحلیل و بررسی کنفورماسیونی دی‌پپتید محافظت شده For-L-Ser-L-Ala-NH2 با استفاده از محاسبات کوانتومی: مطالعه‌ای به روش DFT [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 17-29]
 • محمداصغری، بیتا مطالعه نظری توتومری در2-آمینو-7 H– پورین- 6- تیول با استفاده از تئوری تابعی چگال [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 41-52]
 • محمدحسینی، مجید مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت ( QSPR) جهت پیش بینی ثابت های اسیدی برخی از ترکیبات شیمیایی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و ماشین بردار پشتیبان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 86-69]
 • محمد حسینی، مجید وابستگی ثابت‌های‌ تشکیل کمپلکس‌ کادمیم(II)-4- (2- پیریدیل آزو)- رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-68]
 • محمد حسینی، مجید اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • محمد حسینی، مجید جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • محمد حسینی، مجید بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 59-65]
 • محمد حسینی، مجید بررسی ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در اسانس گیاه Parthenium L. Tanacetum از منطقه ی کنگ استان خراسان رضوی به روش تقطیر با آب و با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-51]
 • محمد حسینی، مجید تعیین ثوابت تشکیل مولیبدن (VI) با آمینو اسید دی- ال- فنیل آلانین در محیط میسلی-آبی و قدرت- های یونی متنوع به روش طیف نورسنجی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]
 • محمد حسینی، مجید مدلسازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت (QSPR) ، جهت پیش بینی مقادیرآنتالپیتبخیر دسته وسیعی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 27-35]
 • محمد حسینی، مجید پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • محمد حسینی، مجید مدلسازی توانمند با استفاده از رابطه‌ی کمی ساختار- ویژگی (QSPR) جهت پیش بینی فشاربخار (VPs) برخی از ترکیبات آلی به روش کالیبراسیون چند متغیره [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 27-34]
 • محمد حسینی، مجید تعیین کمی و کیفی ترکیبات شیمیائی روغن اسانسی حاصل از اندامهای هوائی گیاه آویشن به روش تقطیر با آب همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (MS/GC) و بررسی جامع فیتوشیمیائی عصاره ی آن [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 45-59]
 • محمد حسینی، مجید روش های محاسباتی و کمومتریکس ساده و قابل اعتماد جهت پیشگوئی شاخص های بازداری کواتس ترکیبات طبیعی تشکیل دهنده ی روغن اسانسی فرار Pistacia atlantica Desf [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-22]
 • محمد حسینی، مجید کاربرد استخراج با امواج میکروویو جهت جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karelبه روش اسپکترومتری جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 43-51]
 • محمدی زنور، فرخزاد اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • محمدی نسب، عصمت بررسی اثرات یان –تلر در انحراف سیستم های مولکولی OX2(X=Cl,Br,I) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-31]
 • محمودی اول، مژگان بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 53-64]
 • مددی ماهانی، نصرت مطالعه ارتباط کمی فعالیت- ساختار مشتقات جدید بی فنیل به‌عنوان لیگاندهای گیرنده کانابینوئید نوع دو (CB2) با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک کوانتومی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 57-65]
 • مدهوشی، محراب ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]
 • مرادی، مرجان شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دانه سویا (Glycin max) از طریق GC-MS و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی آن با روش DPPH [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 15-20]
 • مرادی، مرجان بررسی تئوری مولکول فنانترن و مشتقات آن [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-47]
 • مرزبان، رضوان ساخت و مطالعه اسپکتروسکپی داربست های نانوکامپوزیتی ژلاتین- کلسیم فسفات تقویت شده یونی به روش زیست تقلیدی نفوذ دوسویه [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 19-28]
 • میرعلینقی، مهساسادات محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+ [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-28]
 • مسعودیان، شهلا سنتز لیگاندهای باز شیف جدید از مشتقات بنزهیدرازید و محاسبه طیفی لیگاندها توسط محاسبات DFT [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-28]
 • مشایخی، حسین علی اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • مشایخی، حسین علی جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • مظفری، مجید استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی برای آنالیز ساختاری نانوذرات مونوکلینیک بیسموت وانادات(BiVO4)با مورفولوژی مختلف در تجزیه نوری رنگدانه رودامین بی ((Rhodamine B [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-31]
 • مظفری، مجید مطالعه تئوری ماهیت جذب فرمالدهید بر روی هتروفولرن C58BN با استفاده از تئوری تابعی چگالی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 23-12]
 • معدنی خوش بخت، بهناز بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های نیکل، آهن و منگنز: محاسبه طیف سنجی مرئی-فرابنفش و اوربیتال های مولکولی مرزی به روش نظریه تابعی چگال [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • معمار، مسعود مقایسه قدرت پیوندهای S=Oو C=O ساخارینات در کمپلکسهای تتراآکو بیس ساخاریناتو مس(2+) و تتراآکو بیس ساخاریناتو روی(2+)، به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) و اوربیتال طبیعی پیوند (NBO) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-6]
 • مقیمی، علی مطالعه پیش تغلیظ مقادیر ناچیز Pb(II) در پساب های صنعتی بوسیله نانو گرافن اصلاح شده با لیگاند 1-(2-پیریدیل آزو )-2- نفتل ( PAN) و اندازه گیری آن با طیف سنجی اتمی شعله ای [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 53-60]
 • مقیمی، علی استخراج فاز جامد برای اندازه گیری مقادیر ناچیز کادمیوم (II) در پسابهای صنعتی توسط عامل دار شدن نانو گرافن اکساید 2-آمینو پیریدین با طیف سنجی جذب اتمی شعله ای [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 35-43]
 • مقیمی، علی حذف یون کرومات در پسابهای صنعتی توسط عامل دار شدن نانوذرات فعال مغناطیسی سبوس برنج عامل دار شده با کیتوسان و اندازه گیری آن با طیف سنجی مریی ماورابنفش [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 67-79]
 • مقیمی، علی استخراج فاز جامد مقادیر ناچیزسیپروفلوکساسین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونهای بیولوژیکی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 39-48]
 • مقیمی، علی بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی مس )II( محلول در آب بر روی کربن فعال تولیدشده از بطری‌های PET دورریز [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 27-42]
 • مقیمی، علی استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز مس ( (IIدر پسابهای صنعتی اسلام شهر بوسیله وسیله نانو لوله‌های کربنی عامل دار شده کربوکسیله و اندازه گیری آن با طیف سنجی اتمی شعله ای [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 73-86]
 • مقیمی، علی استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی بوسیله نانولوله کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش درنمونه های بیولوژیکی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 45-56]
 • مقیمی، علی پیش تغلیظ آملودیپین درنمونه های بیولوژیکی توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان و اندازه گیری توسط طیف سنجی مرئی-فرابنفش [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-33]
 • مقیمی، علی استخراج فاز- جامد پخشی برای پیش تغلیظ پساب رنگی در نمونه‌‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 68-60]
 • مقیمی، علی حذف وتعیین سرب (II) با استفاده از دیسک‌های نانو مغناطیسی اصلاح شده اکتادسیل سیلیکا با دی اکتیل فتالات با روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 48-42]
 • ملک نیا، سعید مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • مهام، مهدی پیش‌بینی شاخص‌های بازداری روغن‌های اسانسی به دست آمده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی با استفاده از ارتباط کمی ساختار- ویژگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • مهام، مهدی روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • مهام، مهدی روش‌های محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف‌کننده‌های شیمیایی و مکانیک‌کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • مهرانی، خیراله بررسی پایداری کنفرماسیون ترکیب 2- متیل-پیریمیدین-4-ال با استفاده از مطالعات شیمی کوانتومی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 87-99]
 • مهرنژاد، فرامرز بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]
 • موسوی تکیه، زینب اثرافزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر پارامترهای ساختاری حلقه کلیتی در β-دی کتونها [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 15-20]
 • موسوی تکیه، زینب پیوند هیدروژنی درون مولکولی 5-نیتروسالیسالدهید (2-هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون: مطالعه ی نظری تابعی چگالی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-28]
 • موسوی تکیه، زینب پیوند هیدروژنی درون مولکولی (E)-N'-(n-فلورو-2-هیدروکسی-بنزیلیدن) نیکوتینو هیدرازید: مطالعه‌ی نظری تابعی چگالی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 11-19]
 • موسوی نژاد، سید مهدی ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]

ن

 • نیازمند، امید استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی برای آنالیز ساختاری نانوذرات مونوکلینیک بیسموت وانادات(BiVO4)با مورفولوژی مختلف در تجزیه نوری رنگدانه رودامین بی ((Rhodamine B [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-31]
 • ناصری، سمیرا مطالعات محاسباتی مبتنی بر DFT بر روی پیکربندی های مولکولی داروی آزاسیتیدین [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 72-80]
 • نجف پور، جمشید بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-48]
 • نجفی رودباری، محسن مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • نخعی پور، علی بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 77-85]
 • نقوی، فرناز کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • نیکخواه، افسانه شبیه سازی برهمکنش آنزیم فومارات ردوکتاز با نیزاتیدین و مقایسه آن با اثر مهارکنندگی تعدادی از ترکیبات گیاه بومادران برای بالا بردن اثر مترانیدازول بر روی Helicobacter pylori در Insilico [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 13-22]
 • نیکوفرد، حسین مطالعه خواص ساختاری و الکترونی الیگومرهای پرنیگرآنیلین [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 49-55]
 • نیکوفرد، حسین مطالعه خواص طیف NMR الیگومرهای 3-فلورومتیل-پیرول به روش نظریه تابعی چگالی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 7-14]
 • نکوئی، سعید مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- بازداری (QSRR) ترکیبات تشکیل دهنده ی پوست میوه Citrus. sinensis CV. Thamson استحصال شده با کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی با استفاده از الگوریتم ژنتیک-رگرسیون خطی چند گانه [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 76-64]
 • نکوئی، سعید پیش بینی شاخص بازداری ترکیبات تشکیل دهنده‌ی گیاه Ammoides Atlantica با استفاده از روش مطالعه ارتباط کمی ساختار- بازداری (QSRR) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 48-37]
 • نکوئی، عبدالرضا اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • نکوئی، عبدالرضا مطالعات نظری روی اثر جانشینی هالوژن در موقعیت آلفای ترکیب1و1و1-تری‌فلورو-5و5-دی-متیل-2و4-هگزان‌دی‌اُن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 45-51]
 • نکوئی، عبدالرضا بررسی نظری قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در بعضی مشتقات فولون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 39-44]
 • نکوئی، عبدالرضا مطالعه نظری تشکیل بعضی کمپلکس های فلزی پروپیل-آزا-15-کرون-5 در فاز گازی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-7]
 • نکوئی، عبدالرضا تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات DFT و NBO [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 35-41]
 • نکوئی، عبدالرضا مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5-اتر [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 17-24]
 • نکوئی، عبدالرضا بررسی نظری تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولی و تأثیر آن بر روی اثر آنومری در مشتقات آلفا-کلرو-O-اُکسیماتر [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 15-22]
 • نکوئی، عبدالرضا بررسی علت از بین رفتن خاصیت نوکلئوفیلی اتم نیتروژن در برخی از مشتقات دارویی ایساتین با بهره گیری از مطالعات DFT و NBO [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-12]
 • نکوئی، عبدالرضا مطالعه نظری خواص ساختاری، الکترونی، ارتعاشی و نوری همه ایزومرهای آزافولرنC58N2 [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 1-14]
 • نکوئی، مهدی وابستگی ثابت‌های‌ تشکیل کمپلکس‌ کادمیم(II)-4- (2- پیریدیل آزو)- رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-68]
 • نکوئی، مهدی اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • نکوئی، مهدی جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • نکوئی، مهدی تعیین ثوابت تشکیل مولیبدن (VI) با آمینو اسید دی- ال- فنیل آلانین در محیط میسلی-آبی و قدرت- های یونی متنوع به روش طیف نورسنجی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]
 • نکوئی، مهدی مدلسازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت (QSPR) ، جهت پیش بینی مقادیرآنتالپیتبخیر دسته وسیعی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 27-35]
 • نکوئی، مهدی پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • نکوئی، مهدی مدلسازی توانمند با استفاده از رابطه‌ی کمی ساختار- ویژگی (QSPR) جهت پیش بینی فشاربخار (VPs) برخی از ترکیبات آلی به روش کالیبراسیون چند متغیره [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 27-34]
 • نکوئی، مهدی روش های محاسباتی و کمومتریکس ساده و قابل اعتماد جهت پیشگوئی شاخص های بازداری کواتس ترکیبات طبیعی تشکیل دهنده ی روغن اسانسی فرار Pistacia atlantica Desf [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-22]
 • نکوئی، مهدی کاربرد استخراج با امواج میکروویو جهت جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karelبه روش اسپکترومتری جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 43-51]
 • نکوئی، مهدی روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی سمیت برخی از مشتقات فنل ها و آنیلین ها با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 45-54]
 • نکوئی، مهدی روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • نکوئی، مهدی روش‌های محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف‌کننده‌های شیمیایی و مکانیک‌کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • نکوئی، مهدی مطالعه ارتباط کمی ساختار – فعالیت جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از ترکیبات پیریدین در درمان سرطان پوست با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 49-65]
 • نکوئی، مهدی مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی قطبیت حلال با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک‌کوانتومی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • نکوئی، مهدی تحلیل و بررسی کنفورماسیونی دی‌پپتید محافظت شده For-L-Ser-L-Ala-NH2 با استفاده از محاسبات کوانتومی: مطالعه‌ای به روش DFT [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 17-29]
 • نکوئی، مهدی مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت ( QSPR) جهت پیش بینی ثابت های اسیدی برخی از ترکیبات شیمیایی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و ماشین بردار پشتیبان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 86-69]
 • نکوئی، مهدی مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت جهت پیش بینی نیمه عمر بی فنیل های پلی کلرینه با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 33، 1399، صفحه 63-49]
 • نورانی، نرمین مطالعه اثرات پیوند هیدروژنی روی پارامترهای NQR هسته‌های 17O , 14N , 2H در ساختار بلوری سالیسیلات اکسیم با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-75]
 • نوروزی، علیرضا بررسی نظری ترکیب 2-سلنوفرمیل3-تیوکسو پروپیونالدهید (STP) در حالات برانگیخته یکتایی و سه‌تایی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 17-35]
 • نوروزی، علیرضا مطالعه شیمی کوانتومی پیوند هیدروژنی دیمرهای NH2NW(W=O, S, Se) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 69-85]
 • نوروزی، نفیسه آنالیز روغنی اسانسی گیاه Pimpinella aurea DC از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتو گرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 25-34]
 • نوروزی شاد، نازنین حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 65-76]
 • نوعی، مازیار بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • نوعی آقایی، محمدامین بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 43-55]

و

 • ویسی، رامین تاثیر مراحل شستشو و جوهر زدایی بر یون های فلزی موجود در دستمال کاغذی با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 17-24]
 • ویسی، رامین شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست کاج الداریکا با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی(MS/GC) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 35-44]
 • وطن پرست، مرتضی مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • وطن پرست، مرتضی بررسی نظری قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در بعضی مشتقات فولون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 39-44]
 • وطن پرست، مرتضی تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات DFT و NBO [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 35-41]
 • وطن پرست، مرتضی بررسی نظری تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولی و تأثیر آن بر روی اثر آنومری در مشتقات آلفا-کلرو-O-اُکسیماتر [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 15-22]
 • وفایی، اعظم پیش‌بینی شاخص‌های بازداری روغن‌های اسانسی به دست آمده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی با استفاده از ارتباط کمی ساختار- ویژگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • وفایی نژاد، نیلوفر مطالعه ی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[2,1-a]پیریمیدین: بهینه سازی ساختار، مکانیسم و طیف سنجی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 26-12]
 • وکیلی، محمد اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • وکیلی، محمد مطالعات نظری روی اثر جانشینی هالوژن در موقعیت آلفای ترکیب1و1و1-تری‌فلورو-5و5-دی-متیل-2و4-هگزان‌دی‌اُن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 45-51]
 • وکیلی، محمد بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات آلفا-هالوژنه3،5- هپتان‌دی‌اُن؛ با استفاده از مطالعات نظری تابعی چگالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 21-26]
 • وکیلی، محمد مطالعه ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 4 و 4-دی متیل- 3-آمینو- 1-فنیل پنتان دی اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 1-5]
 • وکیلی، محمد اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دیکتونها به کمک نظریه تابعی چگال - (DFT) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-34]
 • وکیلی، محمد بررسی اثرگروه سیانو بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب α-سیانو استیل استون با استفاده از محاسبات AIM و NBO [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-5]
 • وکیلی، محمد ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 2و2و6و6 -تترامتیل3-آمینو4-هپتن5-اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 9-13]
 • وکیلی، محمد مقایسه قدرت پیوند پیوند O-Al کمپلکس های آلومینیوم تری فلئورواستیل استونات و آلومینیوم استیل استونات، به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) و اوربیتال طبیعی پیوند (NBO) [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-6]
 • وکیلی، محمد ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]
 • وکیلی، محمد تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر-بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی و نتایج طیف سنجی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 27-34]
 • وکیلی، محمد مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا-تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی چگالی و طیف سنجی ارتعاشی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-71]
 • وکیلی، محمد بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 31-44]

ه

 • هاشمی حائری، هاله شبیه سازی نانو لوله های کربنی و سیلیکونی در محلول [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]

ی

 • یاری، محمد پیش تغلیظ آملودیپین درنمونه های بیولوژیکی توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان و اندازه گیری توسط طیف سنجی مرئی-فرابنفش [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-33]
 • یحیایی، حوریه سنتز لیگاندهای باز شیف جدید از مشتقات بنزهیدرازید و محاسبه طیفی لیگاندها توسط محاسبات DFT [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-28]
 • یزدانپناه، حسن مروری بر سنجش مایکوتوکسین ها در محصولات غذایی به کمک اسپکترسکوپی مادون قرمز و کمومتریکس [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 42-24]
 • یوسفی، مریم بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب مونو هیدروکسی نفتازارین با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 9-14]
 • یوسف زاده، بهروز مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 35-41]