نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، علی مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • ابراهیمی، علی مطالعه نظری تأثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لولههای تک دیواره زیگزاگ کربنی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-9]
 • اسپوکه، پخشان مطالعه اثرات پیوند هیدروژنی روی پارامترهای NQR هسته‌های 17O , 14N , 2H در ساختار بلوری سالیسیلات اکسیم با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-75]
 • اشرفی، فریدون اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-38]
 • امیری، افسانه مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • امیری، افسانه مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]

ب

 • برزگر، حمید رضا پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • برنجی، علی رضا مقایسه ساختارها، فرکانس‌های ارتعاشی و ثابت های تشکیل کمپلکس‌های بیس(4-آمینو-3-پنتن-2-اوناتو) مس(II) و نیکل(II) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 13-20]
 • بزی، صوفیا مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]

پ

 • پیروزی، فاطمه مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • پودینه، محمود بررسی شیمی کوآنتومی پیوند ‌های هیدروژنی جور هسته OH∙∙∙Oوناجور هسته NH∙∙∙O در کمپلکس هایNH2 NO-H2Oوتاثیر آبپوشی بر انتقال پروتون [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 39-44]

ج

 • جامی الاحمدی، مینا مقایسه ساختارها، فرکانس‌های ارتعاشی و ثابت های تشکیل کمپلکس‌های بیس(4-آمینو-3-پنتن-2-اوناتو) مس(II) و نیکل(II) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 13-20]

چ

 • چهکندی، بهزاد بررسی مقایسه‌ای پیوند هیدروژنی و خواص ترمودینامیکی کنفیگوراسیون‌های مختلف جفت بازهای A-T درفاز آب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-52]
 • چهکندی، بهزاد جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]

ح

 • حاجیان، زینب بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات آلفا-هالوژنه3،5- هپتان‌دی‌اُن؛ با استفاده از مطالعات نظری تابعی چگالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 21-26]
 • حافظی، فروغ مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • حبیبی خراسانی، مصطفی مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-26]
 • حیدری، نصرت مطالعه NMR هسته‌های 13C و 1H بتا- پروپیو، گاما- بوتیرو، دلتا- ولارو و اپسیلون- کاپرو لاکتون‌ها توسط نظریه تابع چگال [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 27-35]
 • حسنی، سمیه محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 14-18]
 • حسین نژاد، فاطمه مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]

خ

 • خسروی، ایمان محاسبه ثابت سرعت گرمایی برای فاز گازی واکنش: CH3O2+O3 → CH3O+2O2 [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 53-84]

ر

 • راحمی، هدایت مطالعه NMR هسته‌های 13C و 1H بتا- پروپیو، گاما- بوتیرو، دلتا- ولارو و اپسیلون- کاپرو لاکتون‌ها توسط نظریه تابع چگال [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 27-35]
 • رحیمی، مهدی وابستگی ثابت‌های‌ تشکیل کمپلکس‌ کادمیم(II)-4- (2- پیریدیل آزو)- رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-68]
 • رحیمی، مهدی اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • رحیمی، مهدی جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • رحیمی، مهدی پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • رحیمی، هدایت مطالعه اثرات پیوند هیدروژنی روی پارامترهای NQR هسته‌های 17O , 14N , 2H در ساختار بلوری سالیسیلات اکسیم با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-75]
 • رحمتیان، ریحانه اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-38]
 • رستاقی چالکی، مرضیه بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استو استات [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 33-38]
 • رویا نیکمرام، فرخ بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-48]
 • روحی، حسین بررسی شیمی کوآنتومی پیوند ‌های هیدروژنی جور هسته OH∙∙∙Oوناجور هسته NH∙∙∙O در کمپلکس هایNH2 NO-H2Oوتاثیر آبپوشی بر انتقال پروتون [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 39-44]

ز

 • زاهدی تبریزی، منصوره کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • زاهدی تبریزی، منصوره کارآیی روش های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی تروپولون [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 51-57]
 • زاهدی تبریزی، منصوره محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 14-18]
 • زردوست، محمد رضا مطالعه و بررسی سینتیک و مکانیسم واکنش یک نانو سوئیچ حساس به نور [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 37-41]

س

 • سالاری، علی اکبر بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • سلطانی راد، محمد نوید مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]

ش

 • شفیع، کیوان محاسبه ثابت سرعت گرمایی برای فاز گازی واکنش: CH3O2+O3 → CH3O+2O2 [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 53-84]

ص

 • صنعتی، نسرین مطالعات نظری روی اثر جانشینی هالوژن در موقعیت آلفای ترکیب1و1و1-تری‌فلورو-5و5-دی-متیل-2و4-هگزان‌دی‌اُن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 45-51]

ط

 • طیاری، سید فرامرز کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • طیاری، سید فرامرز اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-38]
 • طالبی طاری، مصطفی بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • طحان، آرزو بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

ع

 • عابدی، مهدیه کارآیی روش های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی تروپولون [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 51-57]
 • عبدالرضا، نکوئی مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • عبدالرضا، نکوئی بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات آلفا-هالوژنه3،5- هپتان‌دی‌اُن؛ با استفاده از مطالعات نظری تابعی چگالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 21-26]
 • عبدالرضا، نکوئی اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دیکتونها به کمک نظریه تابعی چگال - (DFT) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-34]
 • عزیزی توپکانلو، حسین کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • علی عسگری، صفا بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استو استات [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 33-38]

ک

 • کتابی، سپیده تعیین انرژی آزاد انحلال نوکلئوبازهای پیریمیدینی و پورینی به روش شبیه سازی مولکولی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 53-58]
 • کتابی، سپیده شبیه سازی نانو لوله های کربنی و سیلیکونی در محلول [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]
 • کتابی، سپیده بررسی پایداری برخی کمپلکسهای فلزی گلوتامات به روش شبیه سازی مونت کارلو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 49-53]
 • کردی پیکانی، مریم بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-48]
 • کریمی، پوریا مطالعه نظری تأثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لولههای تک دیواره زیگزاگ کربنی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-9]
 • کرمیار، علی مطالعه NMR هسته‌های 13C و 1H بتا- پروپیو، گاما- بوتیرو، دلتا- ولارو و اپسیلون- کاپرو لاکتون‌ها توسط نظریه تابع چگال [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 27-35]

م

 • محسن صرافی، امیر حسین مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • محمدی، مرضیه مطالعه نظری تأثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لولههای تک دیواره زیگزاگ کربنی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-9]
 • محمد حسینی، مجید وابستگی ثابت‌های‌ تشکیل کمپلکس‌ کادمیم(II)-4- (2- پیریدیل آزو)- رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-68]
 • محمد حسینی، مجید اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • محمد حسینی، مجید جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • محمد حسینی، مجید پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • محمدی زنور، فرخزاد اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • مسعودیان، شهلا سنتز لیگاندهای باز شیف جدید از مشتقات بنزهیدرازید و محاسبه طیفی لیگاندها توسط محاسبات DFT [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-28]
 • مشایخی، حسین علی اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • مشایخی، حسین علی جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • ملک نیا، سعید مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • مهام، مهدی پیش‌بینی شاخص‌های بازداری روغن‌های اسانسی به دست آمده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی با استفاده از ارتباط کمی ساختار- ویژگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]

ن

 • نجف پور، جمشید بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-48]
 • نجفی رودباری، محسن مطالعه جداسازی فلزات سنگین کبالت، نیکل،کروم، روی و سرب از حلال کلروفرم متانول(50٪-50٪) توسط ترکیبات پاراترسیو بوتیل کلیکس]4[آرن کلیکس]6[آرن در دمای Cº25 به روش طیف سنجی UV-VIS [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • نقوی، فرناز کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • نکوئی، عبدالرضا اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • نکوئی، عبدالرضا مطالعات نظری روی اثر جانشینی هالوژن در موقعیت آلفای ترکیب1و1و1-تری‌فلورو-5و5-دی-متیل-2و4-هگزان‌دی‌اُن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 45-51]
 • نکوئی، مهدی وابستگی ثابت‌های‌ تشکیل کمپلکس‌ کادمیم(II)-4- (2- پیریدیل آزو)- رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-68]
 • نکوئی، مهدی اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 43-50]
 • نکوئی، مهدی جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-66]
 • نکوئی، مهدی پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 54-63]
 • نورانی، نرمین مطالعه اثرات پیوند هیدروژنی روی پارامترهای NQR هسته‌های 17O , 14N , 2H در ساختار بلوری سالیسیلات اکسیم با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-75]
 • نوعی، مازیار بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

و

 • وطن پرست، مرتضی مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • وفایی، اعظم پیش‌بینی شاخص‌های بازداری روغن‌های اسانسی به دست آمده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی با استفاده از ارتباط کمی ساختار- ویژگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • وکیلی، محمد اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]
 • وکیلی، محمد مطالعات نظری روی اثر جانشینی هالوژن در موقعیت آلفای ترکیب1و1و1-تری‌فلورو-5و5-دی-متیل-2و4-هگزان‌دی‌اُن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 45-51]
 • وکیلی، محمد بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات آلفا-هالوژنه3،5- هپتان‌دی‌اُن؛ با استفاده از مطالعات نظری تابعی چگالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 21-26]
 • وکیلی، محمد اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دیکتونها به کمک نظریه تابعی چگال - (DFT) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-34]

ه

 • هاشمی حائری، هاله شبیه سازی نانو لوله های کربنی و سیلیکونی در محلول [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]

ی

 • یحیایی، حوریه سنتز لیگاندهای باز شیف جدید از مشتقات بنزهیدرازید و محاسبه طیفی لیگاندها توسط محاسبات DFT [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-28]