نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، علی مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتمها در بازهای آسیب دیده DNA [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 11-24]
 • ایزدیار، محمد اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلولهای خورشیدی بر پایه رنگهای پورفیرین: مطالعه شیمی کوانتومی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 35-47]
 • ایقائی، معصومه بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]
 • امیدوار، بی بی امینه تجزیه و تحلیل طیف های ارتعاشی پیریدین و پیریدین پرکلرات [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 33-44]

ب

 • بابازاده، سید محسن روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی سمیت برخی از مشتقات فنل ها و آنیلین ها با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 45-54]
 • بابازاده، محسن روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • بلوری، الهام مقایسه قدرت پیوند پیوند O-Al کمپلکس های آلومینیوم تری فلئورواستیل استونات و آلومینیوم استیل استونات، به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) و اوربیتال طبیعی پیوند (NBO) [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-6]

ج

 • جهان بین سردرودی، جابر بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]

چ

 • چهکندی، بهزاد روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • چهکندی، محمد سنتز، شناسایی و بررسی نظری ساختار مولکولی و الکترونی ترکیب جدید انتقال پروتون دارای 5و 6 پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و پیریدین– 5–کربوکسامید: محاسبه های نظریه تابعی چگال [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 25-34]

ر

 • راستکار ابراهیم زاده، علیرضا بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]
 • رسولی، داوود ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]
 • رمضانی ثانی، ساریه بررسی طیف های اپتوالکترونیکی تتراگونال ایتریوم وانادت YVO4 و اثر Gd بر آن [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 23-32]
 • رهنمای علی آباد، حسین اصغر بررسی طیف های اپتوالکترونیکی تتراگونال ایتریوم وانادت YVO4 و اثر Gd بر آن [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 23-32]

ط

 • طیاری، سیدفرامرز اثر افزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر خواص طیفی حلقه کیلیتی در B-دی کتونها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 43-52]
 • طیاری، سید فرامرز تجزیه و تحلیل طیف های ارتعاشی پیریدین و پیریدین پرکلرات [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 33-44]
 • طحان، آرزو بررسی تئوری اثرات ایزومریسم بر روی انرژی تشکیل پیوند و تانسورهای NMR دی پپتیدهای حاصل از متیونین و آسپاراژین [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 21-32]

ع

 • عاجلو، داود بررسی رفتار سویچ قابل برگشت در سیم مولکولی 4-(6-(4-کلروفنیل)-4-فنیل-1و3-دی‌آزا-بای_سیکلو]0.1.3[هگز-3-ان-2-ایل)-2-نیتروفنول: یک مطالعه DFT [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-67]
 • عزیزی توپکانلو، حسین بررسی رفتار واکنش مخلوط نانوترمیت Al/NiO با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 57-77]
 • عزیزی توپکانلو، حسین شبیه سازی دینامیک مولکولی ترکیب پرانرژی بین فلزی آلومنیوم/نیکل [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-15]
 • علی پور، مجتبی کاربرد نظریه تابعی اطلاعات برای توصیف انرﮊی یونیزاسیون و قطبش پذیری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-10]

غ

 • غیثی، فاطمه بررسی علت از بین رفتن خاصیت نوکلئوفیلی اتم نیتروژن در برخی از مشتقات دارویی ایساتین با بهره گیری از مطالعات DFT و NBO [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-12]

ف

 • فتح الهی، منوچهر شبیه سازی دینامیک مولکولی ترکیب پرانرژی بین فلزی آلومنیوم/نیکل [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-15]

ک

 • کیانی، حمزه بررسی رفتار سویچ قابل برگشت در سیم مولکولی 4-(6-(4-کلروفنیل)-4-فنیل-1و3-دی‌آزا-بای_سیکلو]0.1.3[هگز-3-ان-2-ایل)-2-نیتروفنول: یک مطالعه DFT [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-67]
 • کنعانی، ایوب بررسی رفتار سویچ قابل برگشت در سیم مولکولی 4-(6-(4-کلروفنیل)-4-فنیل-1و3-دی‌آزا-بای_سیکلو]0.1.3[هگز-3-ان-2-ایل)-2-نیتروفنول: یک مطالعه DFT [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-67]
 • کیهانیان، معصومه بررسی علت از بین رفتن خاصیت نوکلئوفیلی اتم نیتروژن در برخی از مشتقات دارویی ایساتین با بهره گیری از مطالعات DFT و NBO [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-12]

م

 • متولی، نفیسه اثر افزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر خواص طیفی حلقه کیلیتی در B-دی کتونها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 43-52]
 • مدهوشی، محراب ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]
 • مقیمی، علی استخراج فاز جامد برای اندازه گیری مقادیر ناچیز کادمیوم (II) در پسابهای صنعتی توسط عامل دار شدن نانو گرافن اکساید 2-آمینو پیریدین با طیف سنجی جذب اتمی شعله ای [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 35-43]
 • مهام، مهدی روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • مهام، مهدی روش‌های محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف‌کننده‌های شیمیایی و مکانیک‌کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • مهرنژاد، فرامرز بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 33-42]
 • موسوی نژاد، سید مهدی ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]

ن

 • نیکوفرد، حسین مطالعه خواص ساختاری و الکترونی الیگومرهای پرنیگرآنیلین [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 49-55]
 • نیکوفرد، حسین مطالعه خواص طیف NMR الیگومرهای 3-فلورومتیل-پیرول به روش نظریه تابعی چگالی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 7-14]
 • نکوئی، عبدالرضا بررسی نظری تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولی و تأثیر آن بر روی اثر آنومری در مشتقات آلفا-کلرو-O-اُکسیماتر [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 15-22]
 • نکوئی، عبدالرضا بررسی علت از بین رفتن خاصیت نوکلئوفیلی اتم نیتروژن در برخی از مشتقات دارویی ایساتین با بهره گیری از مطالعات DFT و NBO [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-12]
 • نکوئی، مهدی روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی سمیت برخی از مشتقات فنل ها و آنیلین ها با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 45-54]
 • نکوئی، مهدی روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]
 • نکوئی، مهدی روش‌های محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف‌کننده‌های شیمیایی و مکانیک‌کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 17-33]

و

 • وطن پرست، مرتضی بررسی نظری تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولی و تأثیر آن بر روی اثر آنومری در مشتقات آلفا-کلرو-O-اُکسیماتر [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 15-22]
 • وکیلی، محمد مقایسه قدرت پیوند پیوند O-Al کمپلکس های آلومینیوم تری فلئورواستیل استونات و آلومینیوم استیل استونات، به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) و اوربیتال طبیعی پیوند (NBO) [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-6]
 • وکیلی، محمد ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 13-20]